Maj 25, 2018 Category : Statut

RODO

 

Szanowni Państwo,

 

Nie zgadzam się

 
 

 

 

W związku z wejściem w życie RODO poniżej załączamy klauzulę informacyjną:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo, kontakt e-mail pod adresem: iod@muzeum.wejherowo.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji o wydarzeniach odbywających się w Muzeum PiMK-P, zaproszeń, zapytań, informacji dotyczących działalności Muzeum PiMKP oraz informacji na stronie Muzeum PiMKP o konkursach, wynikach konkursów ogłoszonych na stronie. I wysyłanie informacji o wynikach tychże konkursów.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania informacji o wydarzeniach odbywających się w Muzeum PiMK-P, zaproszeń, zapytań, informacji dotyczących działalności Muzeum PiMK-P bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanej wiadomości e-mail.

Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora kampanii e-mailingowych.

W każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, wypisując się z tej wiadomości (link wypisu w stopce).


Z poważaniem

Łukasz Styn

Inspektor Ochrony Danych

iod@muzeum.wejherowo.pl

 

 

Nie zgadzam się