Lipiec 05, 2017 Category : Archiwum

XXXX Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia

Regulamin XXXX Turnieju Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia o nagrody im. Hieronima Derdowskiego, Józefa Bruskiego, Wincentego Rogali

 

Dom Kultury im. H. Derdowskiego, Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu, Urząd Gminy w Karsinie oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Celem turnieju jest:

• rozwijanie zainteresowań różnorodną twórczością ludową związaną z formami gawędy, opowiadań o zwyczajach i satyry społeczno-obyczajowej Kaszub i Kociewia oraz innych regionów Polski,

• kultywowanie tradycji gawędziarstwa regionalnego, ukazanie jego walorów kulturowych i społeczno – wychowawczych

• włączenie w nurt twórczości ludowej młodego pokolenia, przyszłych nosicieli tradycji ojców,

• rejestrowanie najcenniejszych gawęd reprezentatywnych dla Kaszub i Kociewia,

• stworzenie kartotek czołowych gawędziarzy, ułatwienie im wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Termin i miejsce imprezy:

Turniej odbędzie się dnia 12 sierpnia br. o godzinie 14:00 w sali Domu Kultury w Wielu (przesłuchania konkursowe).

Dnia 13 sierpnia br. o godzinie 17:00 na scenie nad jeziorem (koncert laureatów).

1. W turnieju uczestniczyć mogą przedstawiciele wszystkich środowisk oraz grup zawodowych, którzy amatorsko zajmują się okolicznościowym wygłaszaniem gawęd regionalnych. Wiek uczestników nieograniczony.

2. Wyodrębnia się trzy kategorie turniejowe:

A. Turniej gawęd niepublikowanych drukiem. Gawędziarze w tej kategorii rywalizują o nagrodę im. Hieronima Derdowskiego.

B. Turniej gawęd pochodzących od innych autorów i publikowanych drukiem. Gawędziarze ubiegają się o nagrodę im. Józefa Bruskiego.

C. Gawędziarze spoza Kaszub i Kociewia rywalizują o nagrodę im. Wincentego Rogali, prezentując dorobek swego regionu.

3. Gawędziarze nie mogą wygłaszać gawęd poprzednio przez siebie prezentowanych w wielewskim turnieju.

4. Ten sam gawędziarz może występować w dwóch pierwszych kategoriach turniejowych. Nagrodę główną może zdobyć tylko w kategorii im. Hieronima Derdowskiego.

5. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstu.

6. Dopuszcza się możliwość stosowania uzasadnionej ilustracji muzycznej w formie przyśpiewki lub przygrywki we własnym wykonaniu.

7. Czas trwania występu nie może przekroczyć 10 minut.

8. Oceny występów gawędziarzy dokona jury powołane przez organizatorów.

9. Ustala się następujące kryteria oceny:

a) wartość wyboru,

b) czystość gwary,

c) wyrazistość dykcji.

d) interpretacja i ogólny wyraz artystyczny w kategorii gawęd niepublikowanych - wartość gawędy.

10. Gawędziarze biorący udział w turnieju otrzymują dyplomy i upominki, a wyróżnieni – nagrody (pieniężne lub rzeczowe).

11. Gawędziarze otrzymują zwrot kosztów podróży w jedną stronę, pociągiem osobowym lub autobusem na trasie do 100 km, oraz trzy posiłki 12 sierpnia – kolację, a 13 sierpnia – śniadanie i obiad.

12. Gawędziarze pragnący skorzystać z noclegu z soboty na niedzielę 12 - 13.08.br zobowiązani są zgłosić to organizatorom turnieju do dnia 31.07 br. W razie niedopełnienia tego obowiązku, organizatorzy nie zapewniają noclegu.

13. Gawędziarzy obowiązuje strój regionalny.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku tekstów nagrodzonych i wyróżnionych gawędziarzy.

15. Gawędziarze zobowiązani są do dostarczenia prezentowanych tekstów gawęd w formie pisemnej wraz z kartą zgłoszenia do 31 lipca br. drogą pocztową lub mailową (na adres: dkmzz@o2.pl).

16. W przypadku niedopełnienia formalności oraz niezgodności przesłanego tekstu z zasadami konkursu i gawędziarstwa ludowego organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezakwalifikowania uczestnika do turnieju (uczestnik poinformowany zostanie o tym drogą pocztową/telefoniczną).

17. W sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmują organizatorzy turnieju w porozumieniu z jury.

18. Karty zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 31 lipca 2017 roku na adres:

Dom Kultury, ul. Dąbrowska 32, 83-441 Wiele

tel. (58) 687-34-70 lub mailowo na adres: dkmzz@o2.pl

DO POBRANIA - KARTA ZGŁOSZENIA