Grudzień 18, 2023 Category : Konkursy
Zdjęcie do newsa Sto méstrów czëtaniô pò kaszëbskù we Wejrowie

Sto méstrów czëtaniô pò kaszëbskù we Wejrowie

Skùńczëła sã X edicjô Regionalnégò Kònkùrsu dlô Czëtińców Méster Bëlnégò Czëtaniô. We wiôldżim finale, jaczi béł 15 gòdnika w sedzbie òrganizatora, to je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi, wzãło ùdzél kòl 100 ùczãstników. Przeszlë òni przez pôrã rówiznów eliminacjów, niejedny zaczãlë òd szkòłowëch, pózni gminowëch i kùreszce pòwiatowëch (w krézach: bëtowsczim, chònicczim, gduńsczim, kartësczim, kòscersczim, pùcczim, słëpsczim, wejrowsczim i w Gdinie. W finale bëlë téż przedstôwcowie dërszewsczégò i pruszkòwsczégò pòwiatu).
Wespół na miónczi szło wnet 1300 ùczãstników. To òznôczô, że tëli lëdzy przeczëtało latos jaczis tekst pò kaszëbskù. To je wedle mie nôwikszô zwënéga tegò kònkùrsu – pòdczorchiwô kòòrdinatór Méstra Bëlnégò Czëtaniô Dark Majkòwsczi.
Finalistów w szesc wiekòwëch kategóriach taksowałë dwie kòmisje, a òbsãdzëcelama bëlë: Danuta Pioch, Wanda Lew-Czedrowskô, ks. Marión Miotk i przedstôwcowie MKPPiM: Janina Kùrowskô, Agata Grenwald i Paùlëna Wãserskô.
Ùczniowie klas 1-2 spòdlecznëch szkòłów czëtelë wiérztë Stanisława Janczi. Nôlepi z jich przeczëtanim wiedzelë so radã: Hùbert Chądzyńsczi z ZS w Szlachecczim Brzéznie (1 m.),

 Alicjô Gòscëckô ze Sp.Sz. w Tëchómiu (2 m.) i Zuzana Lubeckô ze Sp.Sz. nr 3 w Kòscérznie (3 m.). Wëprzédnioné w ti kategórie bëłë: Alicjô Michałkewicz (Sp.Sz. w Tëchómiu), Nadiô Bòrowieckô (Sp.Sz. nr 3 w Rédze) i Kaja Peter (Sp.Sz. w Strzebielënie).
Ùczniowie kl. 3-4 szlë na miónczi z dzélama ksążczi Aleksandrë i Dariusza Majkòwsczich Mòja pierszô Bibliô. Nowi Testament. Pierszi môl dobëła Jadwiga Bòbkòwskô ze Sp.Sz. w Kaliszu, drëgô bëła Emiliô Plata ze Sp.Sz. ZSZP we Wejrowie, a trzecô Dagmara Lis ze Sp.Sz. w Redkòwicach. Wëprzédnienia dostelë: Léón Makùrôt ze Sp.Sz. nr 4 w Kòscérznie, Emiliô Sykòrskô ze Sp.Sz. nr 2 w Bólszewie i Milena Witos ze Sp.Sz. w Miechùcënie.
Ùczãstnicë kònkùrsu w kategórie kl. 5-6 czëtelë Zajcową górkã Tomasza Słomczińsczégò. Dobiwcą òstôł Michôł Łëczkò z ZKiW w Stãżëcë, a pòsobné môle ùdostałë: Zofiô Drewczińskô ze Sp.Sz. w Skòrzewie i Nataliô Tëbòra z ZS w Bòrowim Młënie. Wëprzédnienia dostałë: Michalëna Marcyńskô ze Sp.Sz. w Chmielnie, Zofiô Dzenisz ze Sp.Sz. nr 4 w Rédze i Nataliô Swiątk Brzezyńskô z ZS w Szlachecczim Brzéznie.
Na młodzëznã z kl. 7-8 żdałë dzélëczi Żëcégò i przigòdów Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò. Nôlepi wiedzôł so z nima radã Stanisłôw Knitter (Sp.Sz. nr 4 w Kòscérznie), drëdżi môl ùdostôł Róbert Stencel (Sp.Sz. w Trzepòwie), trzecy Agata Bòszke (Sp.Sz. w Swôrzewie). Wëprzédnioné bëłë: Juliô Szwichtenberg (Sp.Sz. w Czelnie), Nadiô Kraùze (ZS w Bòrowim Młënie) i Juliô Depka-Prądzyńskô (ZS w Szlachecczim Brzéznie).
Ùczniowie wëżispòdlecznëch szkòłów czëtelë dokôz Stanisława Janczi Łiskawica. Nôlepszô bëła Aniela Makùrôt (ÒL w Kòscérznie), drëgô Wiktoriô Cybùla (ZSZiOK w Kartuzach), a trzecô Joana Majkòwskô (II ÒL w Lãbòrgù). Wëprzédnienia dostelë: A(ntón Majkòwsczi (PZS nr 2 we Wejrowie), Òliwô Dalekô (ZSZiOK w Kartuzach) i Michôł Mòga (II ÒL w Chònicach).
W kategórie dozdrzeniałëch szło na miónczi 11 ùczãstników. Pierszi môl dobëła Werónika Cenôwa (przedstôwczka kartësczégò krézu), drëdżi béł Szëmón Heland (pùcczi pòwiôt), a trzecô Iwóna Makùrôt (kòscersczi pòwiôt). Wëprzédniony bëlë: Agniészka Tusk (kartësczi pòwiôt), Ana Swistun (wejrowsczi pòwiôt) i Paùel Wittbrodt (Gdiniô).
Nôdgrodë w latosy edicje przekôzelë: MKPPiM we Wejrowie, Wejrowsczi Pòwiôt, Wëdôwizna Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Wëdôwizna Majkòwsczi, Òficyna Czec, Ùrząd Miasta Bëtowa i Kaszëbsczi Institut. Wiôldżé Bóg zapłac dobrzińcóm, pòwiatowim kòòrdinatoróm kònkùrsu, òrganizatoróm eliminacjów w gminach i szkòłach. Òsoblëwie dzãkùjemë szkólnym, chtërny przërëchtowelë ùczniów do bëlnégò czëtaniô pò kaszëbskù.

Stu mistrzów czytania po kaszubsku w Wejherowie

Zakończyła się X edycja Regionalnego Konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô. W wielkim finale, który odbył się 15 grudnia w siedzibie organizatora, czyli Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, wzięło udział ok. 100 uczestników. Przeszli oni przez kilka szczebli eliminacji, niektórzy zaczęli od szkolnych, później gminnych i wreszcie powiatowych (w powiatach: bytowskim, chojnickim, gdańskim, kartuskim, kościerskim, lęborskim, puckim, słupskim, wejherowskim oraz w Gdyni. W finale wystąpili również przedstawiciele powiatu tczewskiego oraz pruszkowskiego).
Łącznie do rywalizacji stanęło prawie 1300 uczestników. To znaczy, że tyle osób przeczytało w tym roku jakiś tekst po kaszubsku. To według mnie jest największy sukces tego konkursu – podkreśla koordynator Méstra Bëlnégò Czëtaniô Dariusz Majkowski.
Finaliści rywalizowali w sześciu kategoriach wiekowych. Oceniały ich dwie komisje, w skład których wchodzili: Danuta Pioch, Wanda Lew-Kiedrowska, ks. Marian Miotk oraz przedstawiciele MPiMKP: Janina Kurowska, Agata Grenwald i Paulina Węsierska.
Uczniowie klas 1-2 szkół podstawowych czytali wiersze Stanisława Jankego. Najlepiej z ich przeczytaniem poradzili sobie: Hubert Chądzyński z ZS w Brzeźnie Szlacheckim (1 m.)

 Alicja Gościcka ze SP w Tuchomiu (2 m.) i Zuzanna Lubecka ze SP nr 3 w Kościerzynie (3 m.). Wyróżnione w tej kategorii zostały: Alicja Michałkiewicz (SP w Tuchomiu), Nadia Borowiecka (SP nr 3 w Redzie) i Kaja Peter (SP w Strzebielinie).
Uczniowie kl. 3-4 mierzyli się z fragmentami książki Aleksandry i Dariusza Majkowskich Mòja pierszô Bibliô. Nowi Testament. Pierwsze miejsce zajęła Jadwiga Bobkowska ze SP w Kaliszu, druga była Emilia Plata ze SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie, a trzecia Dagmara Lis ze SP w Redkowicach. Wyróżnienia otrzymali: Leon Makurat ze SP nr 4 w Kościerzynie, Emilia Sikorska ze SP nr 2 w Bolszewie i Milena Witos ze SP w Miechucinie.
Uczestnicy konkursu startujący w kategorii uczniów kl. 5-6 czytali Zajcową górkã Tomasza Słomczyńskiego. Zwycięzcą został Michał Łyczko z ZKiW w Stężycy, a kolejne miejsca zajęły: Zofia Drewczyńska ze SP w Skorzewie i Natalia Tybora z ZS w Borowym Młynie. Wyróżnienia otrzymały: Michalina Marcińska ze SP w Chmielnie, Zofia Dzienisz ze SP nr 4 w Redzie i Natalia Świątek Brzezińska z ZS w Brzeźnie Szlacheckim.
Na młodzież z klas 7-8 czekały fragmenty Żëcégò i przigòdów Remùsa Aleksandra Majkowskiego. Najlepiej poradził sobie z tym zadaniem Stanisław Knitter (SP nr 4 w Kościerzynie), drugie miejsce zajął Robert Stencel (SP w Trzepowie), trzecie Agata Boszke (SP w Swarzewie). Wyróżnione zostały: Julia Szwichtenberg (SP w Kielnie), Nadia Krauze (ZS w Borowym Młynie) i Julia Depka-Prądzińska (ZS w Brzeźnie Szlacheckim).
Uczniowie szkół ponadpodstawowych czytali utwór Stanisława Jankego Łiskawica. Najlepsza była Aniela Makurat (LO w Kościerzynie), druga Wiktoria Cybula (ZSZiOK w Kartuzach), a trzecia Joanna Majkowska (II LO w Lęborku). Wyróżnienia otrzymali: Antoni Majkowski (PZS nr 2 w Wejherowie), Oliwia Daleka (ZSZiOK w Kartuzach) i Michał Moga (II LO w Chojnicach).
W kategorii dorosłych wystartowało 11 uczestników. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Ceynowa (przedstawicielka powiatu kartuskiego), drugie miejsce Szymon Heland (powiat pucki), a trzecie Iwona Makurat (powiat kościerski). Wyróżnieni to: Agnieszka Tusk (powiat kartuski), Anna Świstun (powiat wejherowski) i Paweł Wittbrodt (Gdynia).
Nagrody w tegorocznej edycji konkursu ufundowali: MPiMKP w Wejherowie, Powiat Wejherowski, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wëdôwizna Majkòwsczi, Oficyna Czec, Urząd Miasta Bytowa oraz Instytut Kaszubski. Bardzo dziękujemy sponsorom, koordynatorom powiatowym konkursu, organizatorom eliminacji w gminach i szkołach. Szczególnie jesteśmy wdzięczni nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do „bëlnégò czëtaniô pò kaszëbskù”.