Grudzień 14, 2022 Category : Konkursy
Zdjęcie do newsa Rekòrdowi kònkùrs

Rekòrdowi kònkùrs

Rekòrdowi kònkùrs

 

Wicy jak 150 méstrów bëlnégò czëtaniô pò kaszëbskù (z 11 pòwiatów) pòtkało sã 9 gòdnika w sedzbie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Rëchli przeszlë òni pòwiatowé, gminowé, a niejedny jesz szkòłowé eliminacje, w jaczich wzãło ùdzél razã kòl 1300 ùczãstników. To rekòrd! Jaż tëli lëdzy w kònkùrsu Méster Bëlnégò Czëtaniô nigdë nie szło na miónczi.

Finaliscë bëlë pòdzelony na szesc wiekòwëch kategóriów. Òbsądzëwałë jich dwie kòmisje. Starszich wësłëchelë: przédniczka Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka Danuta Pioch, ks. Marión Miotk i przedstôwczka MKPPiM Janina Kùrowskô. Młodszich taksowelë: szkólnô kaszëbsczégò jãzëka, ùdbòdôwczka Kaszëbsczégò Diktanda Wanda Lew-Czedrowskô, nôleżniczka RKJ i szkólnô Elżbiéta Bùgajnô i kaszëbczi pòeta Matis Klebba.

Ùczniowie klas I-II (bëło jich 29) czëtelë wiérztë Janusza Mamelsczégò. Dobëła Barbara Mejna (Sp.Sz. nr 9 we Wejrowie), drëdżi béł Aleksãder Woelk (SP.Sz. w Strzebielënie), a trzecô Nikòla Gańskô (Sp.Sz. w Stãżëcë). Wëprzédnienia dostelë: Zofiô Kapiszka (Sp.Sz. w Łubnie), Małgòrzata Rumpca (Sp.Sz. w Lesniewie), Aleksãder Gajãcczi (Sp.Sz. w Kalëskach).

Ùczniowie kl. III-IV mielë wierã nôbarżi drãdżi tekst do czëtaniô – bëłë to wëjimczi z ksążczi Janusza Mamelsczégò Jantarowi skôrb. Nôlepi (z karna 29 ùczãstników) dała so z nim radã Dagmara Lës (Sp.Sz. w Redkòjcach), drëdżi béł Léón Makùrôt (Sp.Sz. nr 4 w Kòscérznie), a trzecy Szëmón Główczewsczi (Sp.Sz. w Nowi Lãbòrsczi Wsë). Wëprzédniony òstelë: Kasper Różk (Sp.Sz. w Swòrach), Ùrszula Rëduchòwskô (Sp.Sz. nr 1 w Rëmi) i Zofiô Grzonka (Sp.Sz. nr 1 w Bëtowie).

Lekturą w kategórii kl. V-VI (29 ùczãstników) bëłë wëbróné tekstë Jerzégò Sampa ze Zaklãti stegnë. Dobëła Roksana Głodowskô (ZS w Skòrzewie), drëgô bëła Zofiô Drewczińskô (ZS w Skòrzewie), trzecô Juliô Depka Prądzyńskô (ZS w Brzéznie Szlachecczim). Wëprzédnienia òbsãdzëcelë przëznelë: Paùlënie Biélawa (Sp.Sz. w Trzepòwie), Michalënie Marcyńsczi (Sp.Sz. w Chmielnie) i Maji Perszewsczi (Sp.Sz. w Kòrnym).

Na młodzëznã z klasów VII-VIII (27 ùczãstników) żdałë wëjimczi z Lesôcczich pòwiôstków Bòlesława Bòrka. Nôlepi z jich przeczëtanim delë so radã: Fabión Òkrój (Sp.Sz. w Łebieńsczi Hëce, I môl), Òlga Tomaczkòwskô (ZS w Skòrzewie, II môl) i Roksana Czaja (Sp.Sz. w Kòżëczkòwie, III môl). Wëprzédnienia w ti kategórii dostelë: Zofiô Brokòwskô (Sp.Sz. w Łebiniu), Magdaléna Kònkòl (Sp.Sz. w Pòmieczënie) i Paùlëna Majkòwskô (ZS w Skòrzewie).

Ùczniowie wëżispòdlecznëch szkòłów szlë na miónczi z tekstama ks. Jana Walkùsza z Wiertlów Bòżégò widu. Z karna 20 ùczãstników nôlepszô bëła Kòrneliô Garstka (I ÒL we Wejrowie), drëgô Wiktoriô Cybùla (ZSZiÒ w Kartuzach), a trzecy Michôł Mòga (II ÒL w Chònicach). Wëprzédniony òstelë: Kònstancjô Kitowskô (I ÒL w Kartuzach), Kasper Krzebietke (Collegium Marianum w Pelplënie), Nadiô Stromskô (Pòwiatowé Edukacjowé Centrum w Lãbòrgù).

W kategórii dozdrzeniałëch do finału weszło 17 ùczãstników. Nôlepi wëjimczi Cëskù Stanisława Janczi czëtała Jiwóna Makùrôt, drëdżi béł Paùel Wittbrodt, a trzecy Pioter Kòwalewsczi. Wëprzédnienia kòmisjô òbsãdzëcelów przëznała dlô Bruna Króla, Karolënë Serkòwsczi-Secechòwsczi i Anë Wòdniczak.

Nôdgrodë w latosy edicje kònkùrsu fùndowelë: MKPPiM we Wejrowie, Wëdôwizna Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Wëdôwizna Majkòwsczi, Genowéfa Słowi, Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë w Gdini, Ksãgarniô CZEC i Wejrowsczi Pòwiôt.

Òbczas kònkùrsu bëła téż leżnosc do òbezdrzeniô i wësłëchaniô bëlnégò wëstãpù karna Frantówka z Lãbòrgã pòd przédnictwã Redżinë Szczupaczińsczi.

Wiôldżé Bóg zapłac dlô tëch młodëch artistów, a téż dlô szkólnëch, starszich, òrganizatorów pòjedincznëch eliminacjów i dobrzińców! Dzãka waji robòce kaszëbsczé lëteracczé tekstë pòznało wicy jak tësąc czëtińców.

 

 

Rekordowy konkurs

Ponad 150 mistrzów pięknego czytania po kaszubsku (z 11 powiatów) spotkało się 9 grudnia w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wcześniej przebrnęli oni przez powiatowe, gminne, a niektórzy także szkolne eliminacje, w jakich wzięło udział łącznie około 1300 uczestników. To rekord! Aż tyle osób w konkursie Méster Bëlnégò Czëtaniô nigdy nie wystartowało.

Finaliści zostali podzieleni na sześć kategorii wiekowych. Oceniały ich dwie komisje. Starszych wysłuchali: Danuta Pioch (przewodnicząca), Janina Kurowska i ks. Marian Miotk. Młodszych oceniali: Wanda Lew-Kiedrowska (przewodnicząca), Elżbieta Bugajna i Mateusz Klebba.

Uczniowie klas I-II (29 osób) czytali wiersze Janusza Mamelskiego. Zwyciężyła Barbara Mejna (SP nr 9 w Wejherowie), drugie miejsce zajął Aleksander Woelk (SP w Strzebielinie), a trzecie Nikola Gańska (SP w Stężycy). Wyróżnienia otrzymali: Zofia Kapiszka (SP w Łubnie), Małgorzata Rumpca (SP w Leśniewie) i Aleksander Gajęcki (SP w Kaliskach Kościerskich).

Uczniowie kl III-IV zmagali się z fragmentami książki Janusza Mamelskiego Jantarowi skôrb. Najlepiej z grona 29 uczestników poradziła sobie z nimi Dagmara Lis (SP w Redkowicach), drugi był Leon Makurat (SP nr 4 w Kościerzynie), a trzeci Szymon Główczewski (SP w Nowej Wsi Lęborskiej). Wyróżnieni zostali: Kacper Różek (SP w Swornegaciach), Urszula Ryduchowska (SP nr 1 w Rumi) i Zofia Grzonka (SP nr 1 w Bytowie).

Lekturą w kategorii kl. V-VI (29 uczestników) były wybrane teksty Jerzego Sampa z książki Zaklãtô stegna. Zwyciężyła Roksana Głodowska (ZS w Skorzewie), druga była Zofia Drewczyńska (ZS w Skorzewie), trzecia Julia Depka Prądzińska (ZS w Brzeźnie Szlacheckim). Wyróżnienia jurorzy przyznali Paulinie Bielawie (SP w Trzepowie), Michalinie Marcińskiej (SP w Chmielnie) i Mai Perszewskiej (SP w Kornem).

Na młodzież z kl. VII-VIII (27 uczestników) czekały fragmenty z Lesôcczich pòwiôstków Bolesława Borka. Najpiękniej przeczytali je: Fabian Okrój (SP w Łebieńskiej Hucie), I m.), Olga Tomaczkowska (ZS w Skorzewie, II m.) i Roksana Czaja (SP w Kożyczkowie, III m.). Wyróżnienia otrzymali: Zofia Brokowska (SP w Łebieniu), Magdalena Konkol (SP w Pomieczynie) i Paulina Majkowska (ZS w Skorzewie).

Uczniowie szkół ponadpodstawowych czytali teksty ks. Jana Walkusza z Wiertlów Bòżégò widu. Z grona 20 uczestników najlepsza była Kornelia Garstka (I LO w Wejherowie), druga Wiktoria Cybula (ZSZiO w Kartuzach), a trzeci Michał Moga (II LO w Chojnicach). Wyróżnieni zostali: Konstancja Kitowska (I LO w Kartuzach), Kacper Krzebietke (Collegium Marianum w Pelplinie) i Nadia Stromska (Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku).

W kategorii dorosłych do finału awansowało 17 uczestników. Najlepiej fragmenty powieści Cësk Stanisława Jankego czytała Iwona Makurat, drugi był Paweł Wittbrodt, a trzeci Piotr Kowalewski. Wyróżnienia jurorzy przyznali Brunonowi Królowi, Karolinie Serkowskiej-Sieciechowskiej i Annie Wodniczak.

Nagrody w tegorocznej edycji konkursu ufundowali: MPiMKP w Wejherowie, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Wëdôwizna Majkòwsczi, Genowefa Słowi, Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni, Księgarnia CZEC i Powiat Wejherowski.

Podczas konkursu była też możliwość podziwiania wspaniałego koncertu zespołu Frantówka z Lęborka prowadzonego przez Reginę Szczupaczyńską.

Bardzo dziękujemy nauczycielom, rodzicom, organizatorom poszczególnych eliminacji i sponsorom. Dzięki waszemu wsparciu kaszubskie teksty literackie poznało ponad tysiąc czytelników. Wiôldżé Bóg zapłac!