Kwiecień 13, 2021 Category : Muzealne smaczki
Zdjęcie do newsa Muzealne smaczki 9/2021. Uniwersytecka patera

Muzealne smaczki 9/2021. Uniwersytecka patera

Muzealne smaczki 9/2021. Uniwersytecka patera

Jakże często rozmyślamy nad wyborem prezentu dla najbliższych. Tego problemu nie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zasłużonym dla uczelni wręcza pamiątkowe patery. Ten limitowany talerz wykonywany jest przez słynny zakład ceramiczny w Chodzieży. Takimż prezentem został obdarowany także prof. Gerard Labuda – rektor UAM w latach 1962–1965, który patronuje naszej muzealnej Książnicy.

mk

 

Mùzealné smaczczi 9/2021. Ùniwersyteckô szôla

Jakùż czãsto rozmëszliwómë nad wëbiérkã darënkù dlô nôblëższich. Tegò jiwru ni ma Ùniwersytet m. Adama Mickiewicza w Pòznanim, jaczi zasłużonym dlô ùczebnie wrãcziwô pamiątkòwą szôlã. Ten rzôdczi talérz je robiony w szerok znóny warkòwnie ceramiczi w Chòdzeżi. Taczim hewò darënkã béł téż òbdarowóny prof. Gerat Labùda – rechtor ÙAM w latach 1962–1965, chtëren patronëje naju mùzealny Ksążnicë.

mk