Strona główna > O muzeum > Działy > KOMITET - POZA STRUKTURĄ MUZEUM > Komitet Renowacji Nagrobka S. Ramułta. Kalendarium

Komitet Renowacji Nagrobka S. Ramułta. Kalendarium

Na XVII Targach Książki w Krakowie, które odbyły się w dniach 24 – 27 października 2013r. już po raz trzeci znalazł się Salon Małe Ojczyzny. Gospodarzami tej edycji były Kaszuby i Gdańsk. Program przygotowały wspólnie cztery instytucje: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski, Urząd Miejski w Gdańsku i Instytut Kultury Miejskiej. Wśród autorów zaproszonych na Targi znaleźli się m.in. Witold Bobrowski i Tomasz Fopke. W przerwie między spotkaniami panowie odwiedzili m.in. Cmentarz Rakowicki, gdzie z trudem odnaleźli grób zasłużonego dla rozwoju kultury kaszubskiej Stefana Ramułta...

Stefan Ramułt jest autorem kilku cennych pozycji na temat kaszubszczyzny. Za swoje dzieło: Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego otrzymał w 1889 roku nagrodę Akademii Umiejętności w konkursie imienia Lindego. W swojej książce jako pierwszy dokumentował tezę, że język kaszubski jest odrębnym językiem słowiańskim, zaś Kaszubi - jedyną pozostałością ludów pomorskich osiadłych niegdyś na południowym wybrzeżu Bałtyku pomiędzy dolną Wisłą a dolną Łabą, odrębną od pozostałych Słowian.

 alt

Kalendarium

29.11.2013 r. – spotkanie organizacyjne Społecznego Komitetu Renowacji Nagrobka Stefana Ramułta, ustalenie nazwy Komitetu, określenie siedziby: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Grono Kaszubów: śp. prof. Jerzy Treder, Artur Jabłoński, Witold Bobrowski, Stanisław Janke, Janina Kurowska, Monika Lidzbarska, Adam Hebel, Tomasz Fopke, postawiło sobie za cel doprowadzenie do renowacji nagrobka Stefana Ramułta (1859 – 1913), który wraz z żoną Marią spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie: kwatera XIV B, rząd wschodni, grób 15, wg. Dokumentacji Cmentarza: UC-43860/14, kartoteka nr 6140

24.02.2014 r. - drugie spotkanie. Do Komitetu dołączyli: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Łukasz Richert.

Dokonano wyboru Zarządu Społecznego Komitetu: przewodniczący Tomasz Fopke, sekretarz Janina Kurowska, skarbnik Łukasz Richert.

Ustalono harmonogram działań, w tym należało:

- Założyć subkonto przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku,

- Rozpoznać i uregulować kwestie formalne z Zarządem Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, w obrębie którego znajduje się grób S. Ramułta,

- Rozpropagować i nagłośnić działania Komitetu we wszelkich możliwych mediach: w tym na facebooku (Monika Lidzbarska), na spotkaniu z okazji Dnia Jedności Kaszubów, Światowego Zjazdu Kaszubów,

- Wydać okolicznościową ulotkę i broszurę poświęconą dokonaniom naukowym S. Ramułta. O opracowanie tekstu poproszono prof. J. Tredera. (Broszurę wydało Wydawnictwo Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.)

- Broszurę za opłatą (jako cegiełkę) rozprowadzić wśród samorządów, bibliotek, działaczy i biznesmenów.

- Powołać Komitet Honorowy

24.02.2014r.- podpisano Porozumienie pomiędzy Komitetem a Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, reprezentowanym przez prezesa Łukasza Grzędzickiego o udostępnieniu subkonta na potrzeby realizacji działań związanych z celami Komitetu.

15.10.2014r.- trzecie spotkanie Komitetu.

Na posiedzeniu Komitetu przedstawiono informację, że

Prezes PAU prof. Andrzej Białas w liście z dnia 22 05.2014 r. zadeklarował przekazanie części nakładu Słownika języka kaszubskiego cz. II, wydanego w 1993 r. do sprzedaży jako wkład PAU oraz zaproponował prowadzenie spraw organizacyjno-formalnych przy remoncie nagrobka S. Ramułta. PAU posiada doświadczenie w tym zakresie oraz znajomość lokalnego rynku konserwatorskiego, co w znacznej mierze ułatwia nadzorowanie prac na miejscu. Komitet przyjął propozycję współpracy i zaproponował opracowanie ostatecznych warunków porozumienia.

Przyjęto ofertą renowacji nagrobka przez konserwatora Ignacego Jakubczyka na kwotę 14.000 zł brutto.

Zrealizowano zadania, które wyznaczono na spotkaniu 24.02.2014 r., a przede wszystkim wydano broszurę pt. Stefan Ramułt i jego prace autorstwa prof. Jerzego Tredera i ulotkę reklamową.

24.10.2014 r.- wysłano pismo do Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie ul. Kordylewskiego 11 na ręce Wiceprezesa Stanisława Bisztygi o dofinansowanie prac renowacyjnych nagrobka Stefana Ramułta.

13.01.2015 r.- spotkanie Komitetu z Senatorem Kazimierzem Kleiną, które dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych na konserwację grobu Ramułta.

7.04.2015 r. -podpisanie Porozumienia między Polską Akademią Umiejętności w Krakowie, reprezentowaną przez dyrektora Annę Michalewicz, a Komitetem. PAU deklaruje pomoc organizacyjną przy przeprowadzeniu w/w przedsięwzięcia. Będzie występować jako strona przy prowadzeniu procedury uzyskania zgody na prace konserwatorskie (konieczność podpisywania dokumentów w Zarządzie Cmentarza, u Konserwatora Zabytków itp.). Organizacja i nadzór nad pracami przez PAU będzie też łatwiejsza do przeprowadzenia lokalnie, niż z dużej odległości dzielącej Wejherowo od Krakowa. Zadanie to będzie wykonane honorowo i PAU nie zgłasza z tego tytułu żadnych roszczeń finansowych.

Rozpoczęcie prac konserwatorskich przy nagrobku Stefana Ramułta przez firmę CONSIGNA Ignacy Jakubczyk 30-383 Kraków ul. Obozowa 70/24.

 

18.05.2015- dzięki wsparciu i zaangażowaniu Senatora Kazimierza Kleiny podpisano Porozumienie z Instytutem Balticum z siedzibą w Słupsku 76-200 ul Sienkiewicza 7, reprezentowanym przez Prezesa: Małgorzatę Klimkowicz, dotyczące wsparcia finansowego, w kwocie 8.000 zł, konserwacji nagrobka Stefana Ramułta.

 

12.06.2015r. – konferencja „Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności” w Gdańsku, zorganizowana przez Stację Naukową PAU w Gdańsku oraz Instytut Kaszubski. Podczas konferencji zabrzmiał znaczący dwugłos: T. Fopke przedstawił najważniejsze działania Społecznego Komitetu Renowacji Nagrobka Stefana Ramułta a stan zaawansowania prac konserwatorskich zreferowała Anna Michalewicz- dyrektor PAU z Krakowa.

18.09.2015 r.- zakończenie prac konserwatorskich przy nagrobku S. Ramułta, odbiór komisyjny w składzie:

1. Przedstawiciele PAU w Krakowie:

Prof. Jerzy Wyrozumski, Anna Michalewicz, Tomasz Robiej

2. Społeczny Komitet Renowacji Nagrobka Stefana Ramułta:

Tomasz Fopke, Łukasz Richert, Janina Kurowska

3.Biuro Miejskie Konserwatora Zabytków w Krakowie: Elżbieta Wyszyńska

4.Zarząd Cmentarza: Agnieszka Rudnik

5. Wykonawca prac konserwatorskich Ignacy Jakubczyk.

 

8.10.2015 r.- podsumowanie działań Społecznego Komitetu Ratowania Nagrobka Stefana Ramułta. Konferencja prasowa.

 

Skład Komitetu Honorowego Renowacji Nagrobka Stefana Ramułta:

Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, profesor nauk matematyczno-fizycznych,

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, Prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego,

Maciej Motor Grelok, Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce,

Łukasz Grzędzicki, Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,

Wiesław Wójcik, Bibliotekarz Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie, w której siedzibie odbywają się promocje, seminaria, posiady Związku Podhalan,

Kazimierz Tischner, Brat ks. Józefa Tischnera, uczestnik spotkań- na Targach Książki w Krakowie- rzecznik związków Podhala i Kaszub,

Kazimierz Kleina, Senator RP, Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego,

Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska,

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Skład Społecznego Komitetu Renowacji Nagrobka Stefana Ramułta:

Członkowie: śp. prof. Jerzy Treder, prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Artur Jabłoński, Witold Bobrowski, Stanisław Janke, Monika Lidzbarska, Adam Hebel

Zarząd Społecznego Komitetu: przewodniczący Tomasz Fopke, sekretarz Janina Kurowska, skarbnik Łukasz Richert.

 

Donatorzy:

Instytut Balticum w Słupsku, reprezentowany przez Prezesa Małgorzatę Klimkowicz,

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie, reprezentowana przez Wiceprezesa Stanisława Bisztygę,

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, reprezentowany przez Prezesa Łukasza Grzędzickiego,

Osoby prywatne.

 

Społeczny komitet Renowacji Nagrobka Steana Ramułta dziękuje Wszystkim Osobom i Instytucjom, którzy mieli swój udział w tym dziele.


Zdjęcia:

altalt

szukaj
Z naszymi zbiorami możecie się Państwo zapoznać na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: 

www.pbc.gda.pl/dlibra 


ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Idea projektu powstała kilka lat temu, a obecnie jest dobrym przykładem realizacji Programu Rozwoju Produktu Turystycznego Województwa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki pozyskaniu środków z konkursu PRO-TUR, udało się zjednoczyć użytkowników dworów i pałaców do wspólnej akcji promocyjnej. czytaj więcej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie jest

współprowadzone i dotowane przez
Samorząd Województwa Pomorskiegoprowadzone i finansowane przez
Powiat Wejherowski


Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a tel. 58 736 18 21, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl